BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

08.07.2021

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczej w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do 10.08.2021

 

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora,
 • Posiadania znaczącego dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w zarządzeniu Rektora w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich dla stanowiska adiunkta w grupie badawczej.

 

Kompetencje preferowane:

 • Znajomość zasad pracy w laboratorium analitycznym ze szczególnym uwzględnieniem metod walidacji wyposażenia laboratoryjnego mającego wpływ na wymagania, bezpieczeństwo i pewność wykonywanych analiz,
 • Znajomość technik biologii molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem metod inżynierii genetycznej m.in. izolacji i oczyszczania DNA z materiału biologicznego, amplifikacji DNA techniką PCR i RT-PCR, elektroforetycznego rozdziału materiału genetycznego w żelu agarozowym oraz umiejętność interpretacji i analizy uzyskanych wyników,
 • Znajomość technik pracy z materiałem biologicznym ze szczególnym uwzględnieniem pracy z mikroorganizmami w zakresie przygotowywania i kontroli jakości pożywek mikrobiologicznych, oraz prowadzenia hodowli,
 • Znajomość techniki analiz bioinformatycznych pozwalających m.in. na analizę wysokoprzepustowych danych uzyskanych z sekwencjonowania genomów i transkryptomów, analizy in silico sekwencji DNA,
 • Znajomość technik analiz spektrofotometrycznych.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego doktora.
 • Karta ewaluacji w obszarze badawczym.
   Wzór formularza
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
 • Dokument potwierdzający znajomość zasad pracy w laboratorium analitycznym ze szczególnym uwzględnieniem metod walidacji wyposażenia laboratoryjnego mającego wpływ na wymagania, bezpieczeństwo i pewność wykonywanych analiz – jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokument potwierdzający znajomość technik biologii molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem metod inżynierii genetycznej izolacji i oczyszczanie DNA z materiału biologicznego, amplifikacji DNA techniką PCR i PR-PCR, elektroforetycznego rozdziału materiału genetycznego w żelu agarozowym oraz umiejętność interpretacji i analizy uzyskanych wyników, – jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokument potwierdzający znajomości technik pracy z materiałem biologicznym ze szczególnym uwzględnieniem pracy z mikroorganizmami w zakresie przygotowywania i kontroli jakości pożywek mikrobiologicznych, oraz prowadzenia hodowli- jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokument potwierdzający znajomość techniki analiz bioinformatycznych pozwalających m.in. na analizę wysokoprzepustowych danych uzyskanych z sekwencjonowania genomów i transkryptomów, analizy in silico sekwencji DNA – jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokument potwierdzający znajomość technik analiz spektrofotometrycznych- jeśli dotyczy kandydata.

 

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do 10.08.2021

Osoba do kontaktu : Dziekanat Wydziału Lekarskiego - Aleksandra Krupicz, aleksandrakrupicz@umlub.pl, +48 (81) 448 6325,

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Pliki do pobrania: