BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

15.07.2021

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w ZAKŁADZIE HEMATOONKOLOGII DOŚWIADCZALNEJ

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e-mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do 16 sierpnia 2021 roku.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, lub tytułu równorzędnego.
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce oraz ukończenia stażu podyplomowego, jeśli jest wymagane,
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

 

Kompetencje preferowane:

 • Znajomość metod badawczych stosowanych w hematologii, biologii molekularnej, immunologii, genetyce, mikrobiologii lub w dziedzinach pokrewnych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań w dziedzinie hematologii, biologii molekularnej, immunologii, genetyce, mikrobiologii lub w dziedzinach pokrewnych.
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.

 

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego.
 • Dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce oraz ukończenie stażu podyplomowego, jeśli dotyczy kandydata.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Dokumenty potwierdzające znajomość metod badawczych stosowanych w hematologii, biologii molekularnej, immunologii, genetyce, mikrobiologii lub w dziedzinach pokrewnych, jeśli dotyczy kandydata.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczeniea w prowadzeniu badań w dziedzinie hematologii, biologii molekularnej, immunologii, genetyce, mikrobiologii lub w dziedzinach pokrewnych.
 • Dokumenty potwierdzające dorobek naukowy, jeśli dotyczy kandydata.

 

 

Oryginały dokumentów muszą być przedstawione do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie. 

 

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. 

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Krupicz, aleksandrakrupicz@umlub.pl, +48 81 44 86 305