BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

26.07.2021

Konkurs na kierownika Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Katedry Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na kierownika Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Katedry Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk farmaceutycznych.
 2. Posiadają osiągnięcia naukowe oraz mogą wykazać się istotną współpracą z ośrodkami zagranicznymi.
 3. Posiadają znaczące osiągnięcia dydaktyczne w zakresie odpowiedniej specjalności.
 4. Posiadają znaczące osiągnięcia organizacyjne oraz zdolność kierowania zespołem.
 5. Posiadają osiągnięcia w zakresie rozwoju młodej kadry naukowej;

 

Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:

 1. Deklaracje przystąpienia do konkursu;
 2. Kwestionariusz osobowy;
    Wzór formularza
 3. Autoreferat uwzględniający dorobek naukowy, wraz z jego wykazem;
 4. Zamierzenia dotyczące przyszłej działalności naukowej, dydaktycznej oraz kształcenia kadry naukowej;
 5. Dokumenty stwierdzające uzyskanie stopni naukowych lub tytułu naukowego;
 6. Pisemne oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
    Wzór formularza

 

Dokumenty należy składać do dnia 23.08.2021r. w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin