BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

26.07.2021

Konkurs na STYPENDYSTĘ w projekcie badawczym realizowanym w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej

Stanowisko: Stypendysta-Doktorant

 

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku Stypendysta - DOKTORANT w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej. Oferowane stypendium w ramach projektu badawczego pt.: Opracowanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej, stanowiących koniugaty metydów chinonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząstek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, kierownikiem zadań wykonywanych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jest dr Anna Boguszewska-Czubara, prof. uczelni. Planowany czas pracy w projekcie wynosi 30 miesięcy.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie wielofunkcyjnego systemu na bazie nanocząstek złota sprzężonych z metydami chinonów oraz substancją przeciwnowotworową, tj. imatinibem, sunitynibem, lapatynibem lub pemetreksedem. System będzie potencjalnie stosowany jako drugi etap miejscowego leczenia raka pęcherza moczowego z dodatkową ochroną przed kandydemią. Zastosowanie nanocząstek złota umożliwia lokalną aktywację systemu za pomocą promieniowania laserowego do celów terapii fototermicznej.

Jednym z głównych celi badawczych projektu jest kompleksowa ocena toksyczności i przeciwnowotworowego działania nanocząstek złota sprzężonych z metydami chinonów oraz substancją przeciwnowotworową w badaniach in vitro oraz in vivo. W tym projekcie zostanie zastosowany nowo opracowany model in vivo z użyciem embrionów Danio rerio jako organizmu modelowego.

 

Wymagania:

 • Absolwent kierunku biologia, biotechnologia, biochemia, biomedycyna, inżynierii biomedyczna, farmacja, analityka medyczna lub kierunków pokrewnych;
 • Status doktoranta w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie i w okresie realizacji zadań w projekcie / gotowość do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
 • Znajomość zagadnień z zakresu proteomiki, hodowli komórkowych, optymalizacji hodowli komórkowych;
 • Znajomość technik laboratoryjnych i umiejętność używania podstawowych sprzętów analitycznych;
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji oraz nauki nowych metod i technik laboratoryjnych;
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość technik hodowli komórek w warunkach in vitro oraz metod oceny żywotności komórek;
 • Umiejętność pracy w laboratorium hodowli komórkowych z zachowaniem wymogów pracy sterylnej;
 • Podstawowe umiejętności pracy ze zwierzęcymi modelami doświadczalnymi;
 • Przeszkolenie do prowadzenia doświadczeń na zwierzętach;
 • Znajomość zagadnień analizy statystycznej i pracy z programami statystycznymi np. Statistica, GraphPad Prism.
 • Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie.
 • Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta dotychczasową aktywnością naukową (np. udział w konferencjach, staże, szkolenia, członkostwo w kołach naukowych).
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych, w tym międzynarodowych, obejmujących m.in. udział w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych,

 

Opis zadań:

 • Praca badawcza w zakresie opisanym w projekcie.
 • Oznaczenie toksyczności oraz efektywności działania nanocząstek złota sprzężonych z metydami chinonów oraz substancją przeciwnowotworową względem zdrowych komórek oraz komórek nowotworowych pęcherza moczowego – praca z liniami komórkowymi oraz z larwami ryb Danio rerio: wykonywanie doświadczeń, zbieranie wyników, opracowywanie danych.
 • Opracowanie modelu badania efektywności nanocząstek złota sprzężonych z metydami chinonów oraz substancją przeciwnowotworową na komórki nowotworowe pęcherza moczowego in vivo z użyciem Danio rerio jako organizmu modelowego – zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu, zebranie i analiza danych.
 • Prezentacja rezultatów badań na zebraniach naukowych zespołu.
 • Czynne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz stażach naukowych.
 • Systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi przy realizacji grantu.

 

Kandydatowi oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole badawczym,
 • możliwość rozwoju naukowego
 • stypendium w wysokości: 4 000,00 zł brutto miesięcznie planowane do wypłaty przez okres 30 miesięcy.


Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane stanowisko, jego cele i plany zawodowe, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
 • CV.
 • Kopie dyplomów oraz pełna lista stopni/tytułów naukowych oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Lista streszczeń zjazdowych oraz/lub publikacji.
 • Opinia promotora/opiekuna naukowego o aplikancie.
 • Klauzula informacyjna
    Wzór formularza

 

Dokumenty należy przysłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dn. 15 sierpnia 2021 roku, godz. 18:00 na adres: anna.boguszewska-czubara@umlub.pl

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2021 roku

 

Przewidziana data rozpoczęcia prac w projekcie: październik 2021 r.

 

Zapytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: anna.boguszewska-czubara@umlub.pl

 

Dodatkowe informacje:

Wybrani kandydaci otrzymają zaproszenie na trwającą około 30 minut rozmowę kwalifikacyjną.

Stypendium przyznawane jest zgodnie z Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie.