BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

28.06.2022

Stypendium doktoranckie w ramach projektu naukowego finansowanego z Narodowego Centrum Nauki (OPUS 22): pt. „Nowe substancje o szerokim spektrum aktywności na ośrodkowy układ nerwowy: optymalizacja ich wielocelowego profilu działania”

Stypendysta-doktorant poszukiwany do pracy w Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych z Pracownią Modelowania Komputerowego Uniwersytetu Medycznego Lublinie. Praca w zakresie projektowania i syntezy nowych substancji o spodziewanym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy.

 

Popularnonaukowy opis projektu

 

Kierownikiem projektu jest dr hab. Agnieszka Kaczor, prof. UM.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (stopień naukowy magistra) w dziedzinie chemii, farmacji lub pokrewnej,
 • Status doktoranta w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie i w okresie realizacji zadań w projekcie i/lub gotowość do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Biegła znajomość języka angielskiego,
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu projektowania i syntezy substancji bioaktywnych.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • Wcześniejsza działalność naukowa (udział w konferencjach lub współautorstwo prac badawczych),
 • Doświadczenie w zakresie syntezy organicznej,
 • Znajomość technik modelowania molekularnego,
 • Doświadczenie w zakresie szeroko pojętej chemii medycznej.

 

Opis zadań:

 • Projektowanie substancji bioaktywnych z wykorzystaniem technik modelowania molekularnego,
 • Synteza substancji bioaktywnych,
 • Systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi przy realizacji grantu,
 • Prezentowanie otrzymanych wyników na spotkaniach laboratoryjnych oraz podczas konferencji naukowych,
 • Przygotowywanie tekstów publikacji naukowych.

 

Kandydatowi oferujemy:

 • Pracę w interdyscyplinarnym, inspirującym i międzynarodowym oraz przyjaznym zespole badawczym,
 • Możliwość rozwoju naukowego,
 • Stypendium w wysokości: 5000 zł brutto miesięcznie planowane do wypłaty przez okres 36 miesięcy.

 

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

 • CV kandydata zawierające informacje o dorobku naukowym,
 • List motywacyjny, zawierający uzasadnienie ubiegania się o oferowane stanowisko, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
 • Kopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich lub oświadczenie o przewidywanym terminie ukończenia studiów magisterskich; pełna lista certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Opinia promotora/opiekuna naukowego o aplikancie.
 • Klauzula informacyjna 

 

Dokumenty należy przysłać w formie jednego pliku pdf (tytuł wiadomości: aplikacja DOKTORANT1) w terminie do dn. 31.08.2022 roku na adres mailowy: agnieszka.kaczor@umlub.pl 

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.09.2022

 

Przewidziana data rozpoczęcia prac w projekcie: 01.10.2022 

 

Dodatkowe informacje:

 • Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną odbywającą się w UM lub za pośrednictwem telekonferencji w języku polskim oraz angielskim.
 • Dopuszcza się sytuację, w której stypendium zostanie przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania.
 • Dopuszcza się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
 • Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.
 • Z uwagi na zapis regulaminu NCN: „Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanym i ze środków NCN przyznanym i w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie”, doktorant zaangażowany do niniejszego projektu nie będzie mógł w tym samym czasie pobierać żadnego innego stypendium/wynagrodzenia ze środków NCN.

Stypendium przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).