BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

01.07.2022

Konkurs na stanowisko POST-DOC w projekcie badawczym w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko POST-DOC w grupie pracowników badawczych w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 20+LAP pt.: „Antyutleniające, elektroaktywne i biobójcze samoprzylegające materiały opatrunkowe”.

 

Cel projektu:

Projekt koncentruje się na opracowaniu folii polimerowych/kompozytów hydrożelowych, które będą wspomagać proces gojenia się ran poprzez: (1) reagowanie z reaktywnymi formami tlenu, (2) przekazywanie sygnałów fizjologicznych w celu kontrolowania migracji komórek, (3) obniżanie pH w celu zmniejszenia aktywności MMP oraz (4) uwalnianie peptydów przeciwdrobnoustrojowych (AMP) przeciwko głównym patogenom obecnym w ranach, w tym gatunkom z rodzaju Candida. Projekt realizowany jest we współpracy z Politechniką Łódzką (Lider projektu), a także we współpracy z Ulm University (Niemcy).

 

Kierownikiem zadania ze strony Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest dr hab. n. farm. Agata Przekora-Kuśmierz, profesor uczelni.

 

Opis zadań:

 • Wykonywanie prac laboratoryjnych opisanych w projekcie oraz nadzór nad codziennymi czynnościami w laboratorium.
 • Przeprowadzenie kompleksowej charakterystyki biologicznej opatrunków na rany, w tym określenie biodegradacji, zdolności wchłaniania wysięku oraz przenikliwości pary wodnej.
 • Przeprowadzanie eksperymentów in vitro na opatrunkach na rany z wykorzystaniem hodowli komórkowych, w tym ludzkich pierwotnych hodowli komórek i linii komórkowych.
 • Kompleksowa ocena biokompatybilności opatrunków na rany (cytotoksyczność, proliferacja, adhezja, migracja komórek, ocena profilu uwalniania cytokin, synteza kolagenu przez fibroblasty).
 • Publikowanie uzyskanych wyników badań oraz prezentowanie rezultatów projektu podczas spotkań konsorcjum, spotkań wewnętrznych zespołu, konferencji krajowych i międzynarodowych.

 

Wymagania:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk biomedycznych, biotechnologii, inżynierii materiałowej lub pokrewnych, w momencie podpisania umowy o pracę, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (możliwe przedłużenie tego okresu wg pkt 2.1.1. Regulaminu NCN, stanowiącego Załącznik do uchwały Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych), uzyskanego w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku.
 • Dobra praktyczna i teoretyczna wiedza na temat protokołów hodowli komórkowych lub tkankowych, analiz ekspresji genów (qRT-PCR), testów ELISA i barwienia immunofluorescencyjnego.
 • Umiejętności w zakresie obrazowania konfokalnego lub analizy ATR-FTIR będą uważane za dodatkowe, mocne atuty kandydata.
 • Dorobek naukowy w postaci recenzowanych artykułów w czasopismach z listy JCR (IF > 7).
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Wykształcenie i umiejętności kandydata muszą być potwierdzone publikacjami w recenzowanych czasopismach.

 

 Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – planowany okres zatrudnienia 26 miesięcy
 • Planowany termin zatrudnienia wrzesień/październik 2022 r. – do uzgodnienia z kandydatem
 • Wynagrodzenie: 10 000 PLN/miesiąc (brutto brutto)

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Podanie skierowane do Dziekana.
 2. C.V. (formularz)
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
 6. Oświadczenie o niekaralności.
 7. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora, uzyskanego w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku.

 

Powyższe dokumenty wystawione w języku innym niż angielski powinny zostać przetłumaczone na język angielski lub polski.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Biomedycznego, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki email: dziekanat.biomedyczny@umlub.pl w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 roku.

 

Dodatkowo prosimy o przesłanie następujących dokumentów w jednym pliku pdf (maks. 15 MB) na adres: paulina.kazimierczak@umlub.pl w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 roku.

 1. CV
 2. Krótki list motywacyjny (w liście proszę zawrzeć informacje o wcześniejszych projektach badawczych, a także o doświadczeniu i celach zawodowych).
 3. Krótki (300 słów) opis projektu doktorskiego i jego wyników.
 4. Lista wszystkich artykułów opublikowanych w czasopismach z listy JCR (wraz z podaniem współczynnika IF zgodnym z rokiem opublikowania).
 5. Kopie 3-5 najważniejszych artykułów związanych z inżynierią biomateriałów i oddziaływaniami komórka-biomateriały.

 

Informacje dodatkowe:

Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na około 20 minutową rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku, gdy więcej niż jeden kandydat spełnia wymogi konkursowe, dopuszcza się sytuację, w której Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o zarekomendowaniu do zatrudnienia kandydata znajdującego się na drugiej pozycji listy rankingowej obejmującej kandydatów spełniających wymogi konkursowe, w przypadku, gdy kandydat znajdujący się na pierwszym miejscu zrezygnuje z nawiązania stosunku pracy.

Dopuszcza się możliwość rozstrzygnięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

Osoba do kontaktu: Joanna Adamek, dziekanat.biomedyczny@umlub.pl

oraz dr n. farm. Paulina Kazimierczak, paulina.kazimierczak@umlub.pl

 

Konkurs realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi przez Narodowe Centrum Nauki dla stanowiska typu post-doc w ramach konkursu OPUS 20 + LAP.

 

Wynagrodzenie w ramach pełnoetatowego stanowiska typu post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki może być przyznane osobie, która:

 1. Uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku.
 2. W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN.
 3. W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.