BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

04.07.2022

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZEJ w Samodzielnej Pracowni Diagnostyki i Immunologii Nowotworów I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Samodzielnej Pracowni Diagnostyki i Immunologii Nowotworów I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologiczej i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin w terminie do 03.08.2022 r.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego,
 • Posiadania dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w §11 w zw. z § 17 Zarządzenia 133/2021 Rektora UM w Lublinie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych w UM w Lublinie – dla stanowiska asystenta w grupie badawczej (180 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 45 pkt – analiza bibliometryczna do pobrania w Bibliotece Głównej UM w Lublinie),
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.

Kompetencje preferowane:

 • Ukończenie studiów na kierunku Biotechnologia medyczna lub Biologia,
 • Posiadanie publikacji naukowych w czasopismach posiadających Impact Factor,
 • Posiadanie doświadczenia w aplikowaniu o granty zewnętrzne,
 • Posiadanie doświadczenia w kierowaniu projektem badawczym,
 • Posiadanie doświadczenia w pracy laboratoryjnej,
 • Znajomość prowadzenia hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych in vitro,
 • Umiejętność obsługi cytometru przepływowego,
 • Znajomość narzędzi medycyny molekularnej m.in. sekwencjonowania nowej generacji NGS,
 • Znajomość metodologii badań oraz dobrej praktyki publikacyjnej w dyscyplinie naukowej biologii medycznej i/lub medycynie oraz projektowania nieinterwencyjnych badań naukowych.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana,
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz,
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy,
  Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej,
  Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności,
   Wzór formularza
 • Karta ewaluacji w obszarze badawczym,
   Wzór formularza
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego,
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji,
 • Dokumenty potwierdzające ukończenie studiów na kierunku Biotechnologia medyczna lub Biologia, jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie publikacji naukowych w czasopismach posiadających Impact Factor,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w aplikowaniu o granty zewnętrzne, jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w kierowaniu projektem badawczym, jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w pracy laboratoryjnej, jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokumenty potwierdzające znajomość prowadzenia hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych in vitro, jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokumenty potwierdzające umiejętność obsługi cytometru przepływowego, jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokumenty potwierdzające znajomość narzędzi medycyny molekularnej m.in. sekwencjonowania nowej generacji NGS, jeśli dotyczy kandydata,
 • Dokumenty potwierdzające znajomość metodologii badań oraz dobrej praktyki publikacyjnej w dyscyplinie naukowej biologii medycznej i/lub medycynie oraz projektowania nieinterwencyjnych badań naukowych, jeśli dotyczy kandydata.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego z oryginałem do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

 

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.  

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. 

 

Osoba do kontaktu: Izabela Grudzień-Kamela, izabela.grudzien-kamela@umlub.pl, tel. 81 448 63 05