BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

04.07.2022

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ w Katedrze i Zakładzie Psychologii

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów osobiście/drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, w terminie do 03 sierpnia 2022r.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu magistra psychologii
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.

 

Kompetencje preferowane: 

 • Posiadanie stopnia doktora nauk społecznych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Posiadanie znaczących publikacji naukowych w czasopismach posiadających wskaźnik Impact Factor w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana
  Wzór formularza
 • C.V. – formularz
  Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

     Wzór formularza

 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

     Wzór formularza

 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej

     Wzór formularza

 • Oświadczenie o niekaralności

     Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra psychologii
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Jeżeli dotyczy kandydatów:

 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk społecznych
 • Zaświadczenie o prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Dokument potwierdzający posiadanie publikacji naukowych w czasopismach posiadających wskaźnik Impact Factor w dyscyplinie nauk o zdrowiu.

 

Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych z oryginałem do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie. 

 

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Aneta Sadowska: aneta.sadowska@umlub.pl,

tel. +48 81 448 75 00