BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Oferty pracy

20.03.2024

Konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Botaniki Farmaceutycznej Katedry Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na:

 

kierownika Zakładu Botaniki Farmaceutycznej

 

Katedry Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej

Wydziału Farmaceutycznego  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 

  1. Posiadają tytuł naukowy profesora w dyscyplinie nauk farmaceutycznych.
  2. Posiadają osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w zakresie odpowiedniej specjalności.
  3. Posiadają znaczące osiągnięcia organizacyjne oraz zdolność kierowania zespołem.
  4. Posiadają osiągnięcia w zakresie rozwoju młodej kadry naukowej.

 

Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:

 

  1. Deklaracje przystąpienia do konkursu.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Autoreferat uwzględniający dorobek naukowy, wraz z jego wykazem.
  4. Zamierzenia dotyczące przyszłej działalności naukowej, dydaktycznej, kształcenia kadry naukowej.
  5. Dokumenty stwierdzające uzyskanie stopni naukowych lub tytułu naukowego.
  6. Pisemne oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Dokumenty należy składać do dnia 18.04.2024 r. w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, tel. 81 448 70 03.

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Katarzyna Tarkowska (katarzynatarkowska@umlub.pl).