BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.bip.umlub.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-30

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-03

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików tekstowych, w tym pliki PDF, nie jest dostępna cyfrowo (dokumenty te mogą nie posiadać nadanej struktury, opisów alternatywnych dla elementów graficznych czy tabel, w bardzo małym procencie mogą być skanami dokumentów).

 

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • nawigacja klawiaturą (można używać standardowych skrótów klawiaturowych),
 • funkcja „czytaj stronę”,
 • zmiany kontrastów,
 • podświetlenie linków,
 • zmiana rozmiaru tekstu,
 • zatrzymanie animacji.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-23.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności Panią Dorotą Dudką, tel. 81 448 67 60, e-mail: dorota.dudka@umlub.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

 

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu zwrotnego.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


Dostępność architektoniczna

Budynek: Collegium Novum, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

Wejście główne do budynku oraz wejście z tyłu budynku dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Obu miejscom towarzyszy przestrzeń do swobodnego poruszania się. Obok schodów prowadzących do wejścia głównego znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych.

 

W holu głównym zlokalizowana jest czynna całą dobę portiernia. Dostęp do auli znajdującej się na parterze z holu głównego umożliwia platforma przyschodowa. Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku zapewnia ogólnodostępna winda. Na każdym piętrze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.    

 

Na parkingu przy budynku jest wyznaczone i odpowiednio oznaczone 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Wyjazd z parkingu realizowany jest za pomocą pętli indukcyjnej.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

 

 

Budynek: Collegium Maximum, ul. Staszica 4-6, 20-081 Lublin

Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępne jest od strony parkingu wewnętrznego. Przy wejściu głównym znajduje się czynna całą dobę portiernia.

 

W budynku zlokalizowana jest winda umożliwiająca dostęp do wszystkich kondygnacji z wyłączeniem piwnic oraz części pomieszczeń w klatce C budynku. Ciągi komunikacyjne, zaprojektowane zgodnie z wymaganiami, umożliwiają swobodne przemieszczanie się po budynku. Na każdym piętrze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 

Na parkingu wewnętrznym nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te dostępne są w miejskiej strefie parkowania zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 

 

Budynek: Collegium Medicum, ul. Radziwiłłowska 11, 20-080 Lublin

Wejście główne do budynku dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obok schodów prowadzących do wejścia głównego znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

 

W holu głównym zlokalizowana jest czynna całą dobę portiernia. Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku zapewnia ogólnodostępna winda. Dotarcie do windy w budynku umożliwia platforma dla wózków inwalidzkich znajdująca się w holu głównym. Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do poszczególnych jednostek zlokalizowanych w budynku znajdują się domofony.

 

Na parkingu należącym do budynku Collegium Medicum nie są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te znajdują się w miejskich strefach parkowania na ul. Radziwiłłowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

 

 

Budynek: Collegium Maius/Anatomicum, ul. Jaczewskiego 4, 20-090 Lublin

Do budynku prowadzą 4 wejścia, z których jedno posiada próg o wysokości ok. 3 cm. Pozostałe wejścia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wyposażone w podjazdy. W holu głównym budynku zlokalizowano 2 portiernie, które pracują całą dobę.

 

Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku zapewnia ogólnodostępna winda (3 szt.). Dla osób niepełnosprawnych wydzielona została toaleta, która znajduje się na poziomie 0.

 

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczono bezpośrednio przy budynku. Istnieje możliwość bezpośredniego podjazdu pod wejście główne do budynku Collegium Maius.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

 

 

Budynek: Collegium Pathologicum, ul. Jaczewskiego 8b, 20-090 Lublin

Budynek posiada osiem wejść częściowo wyposażonych w domofony i kontrolę dostępu. Do celów ogólnodostępnych udostępnione jest wejście główne. Do celów dydaktycznych dodatkowo udostępnione jest wejście od strony parkingu oraz 2 wejścia od strony zaplecza szpitala SPSK nr 4. W pozostałej części budynku funkcjonuje kontrola dostępu, a wejście realizowane jest zbliżeniowym czytnikiem kart lub domofonem.

 

W części ogólnodostępnej budynek posiada hole na czterech poziomach. W holu na parterze przy wejściu głównym znajduje się czynna całą dobę portiernia. Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku zapewnia ogólnodostępna winda. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

Przed wejściem głównym oraz wejściem od strony parkingu do Samodzielnej Pracowni Biologii Medycznej wykonane są podjazdy.

 

Wyjazd samochodów z lokalnego parkingu realizowany jest za pomocą pętli indukcyjnej. Na parkingu lokalnym wyznaczone jest 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

 

 

Budynek: Ośrodek Medycyny Doświadczalnej, ul. Jaczewskiego 8d, 20-090 Lublin

Wejście główne do budynku jest ogólnodostępne, wyposażone w pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe 2 wejścia dostępne są tylko na pracowników. W holu głównym zlokalizowana jest czynna całą dobę portiernia. Budynek jest wyposażony w domofon oraz system kontroli dostępu.

 

Ze względu na charakter budynku tj. prowadzoną działalność naukową i hodowlaną zwierząt laboratoryjnych oraz wydzielenie odpowiednich stref, dostęp do nich jest ograniczony wyłącznie dla pracowników Ośrodka oraz badaczy.

 

W obiekcie dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona w system powiadamiania o zagrożeniu oraz do wezwania pomocy.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Wstęp do budynku z psem asystującym jest ograniczony ze względu na prowadzoną hodowlę zwierząt laboratoryjnych w systemie SPF i ryzykiem zagrożenia biologicznego.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

 

 

Budynek: Collegium Universum, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin

Wejście główne do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone jest w pochylnię. Wokół wejścia zachowana jest przestrzeń umożliwiająca swobodę poruszania się. Nawierzchnia jest utwardzona i odpowiednio nachylona.

 

W budynku dostępne są elementy ułatwiające orientację, tj. oznakowanie kierunkowe we wszystkich punktach węzłowych (np. skrzyżowania dróg komunikacyjnych budynku) oraz oznakowanie miejsc w logicznych punktach, czyli w miejscach, gdzie następuje moment wyboru dalszej drogi, zmiana kierunku poruszania się. Na drzwiach lub obok drzwi umieszczone są na wysokości wzroku osoby napisy informacyjne. Przed wejściem do poszczególnych jednostek zlokalizowanych w budynku znajdują się domofony.

 

Budynek posiada 2 windy, które nie są specjalnie przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku są 4 toalety dla osób niepełnoprawnych.

 

Na parkingu przy budynku jest wyznaczone i odpowiednio oznaczone 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

 

Budynek: Centrum Symulacji Medycznej, ul. Chodźki 4, 20-093 Lublin 

Wejścia do budynku są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia do poruszania się jest utwardzona. Przed budynkiem znajduje się pochylnia z poręczami po obu stronach.

 

W budynku zapewniono pole manewrowe. W holu głównym przy wejściu znajduje się czynna całą dobę portiernia.

 

Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku zapewniają windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Schody mają oznaczone krawędzie stopni poprzez zmianę faktury i odcienia.

 

Na każdej kondygnacji znajduje się zegar oraz informacje o funkcji danego pomieszczenia. Napisy informacyjne umieszczono na drzwiach lub obok drzwi (na wysokości wzroku osoby pochylonej lub osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim) do pomieszczeń oraz w wydzielonych strefach z zastosowaniem dużych i kontrastowych znaków. Obowiązujący system identyfikacji wizualnej (oznaczenia i piktogramy) uwzględnia możliwe ograniczenia użytkowników. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek wyposażony jest w krzesło ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Na wyjazdach z parkingu zastosowano pętle indukcyjne. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wskazuje oznakowanie poziome i pionowe.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

 

 

Budynek: Collegium Pharmaceuticum, ul. Chodźki 4a, 20-093 Lublin

Wokół wejścia głównego do budynku zachowana jest przestrzeń umożliwiająca swobodę poruszania się. Z prawej strony od wejścia głównego do budynku dostępny jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

 

W holu głównym znajduje się czynna całą dobę portiernia. Dostęp do wszystkich kondygnacji budynku (od poziomu -1 do 4 piętra) zapewniają windy. Przed wejściem do poszczególnych jednostek zlokalizowanych w budynku znajdują się domofony. W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

W Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką zlokalizowanej w budynku uzupełniono wyposażenie pracowni mikroskopowej o stoły z elektroniczną regulacją wysokości, mikroskop posiadający monitor z dużą rozdzielczością i joysticki do regulacji przesuwu analizowanego preparatu. Za pomocą dedykowanego oprogramowania komputerowego możliwa jest interaktywna, spersonalizowana interakcja pomiędzy nauczycielem a każdym studentem. Rozwiązanie to odpowiada potrzebom osób niedowidzących i niedosłyszących.

 

Obok budynku dostępne są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami pionowymi oraz poziomą kopertą.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

 

 

Budynek: Collegium Academicum, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin

Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie utwardzonego gruntu, bez schodów. W holu głównym zlokalizowana jest czynna całą dobę portiernia.

 

Na każdej kondygnacji istnieje możliwość swobodnego poruszania się po korytarzach. Dostęp do pięter od -1 do 4 zapewnia winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 

W sali języków obcych, w ramach jej przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakupiono 4 zestawy komputerowe ze specjalistycznymi klawiaturami. Salę wyciszono panelami akustycznymi. Zainstalowana została pętla indukcyjna.

 

Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone tablicą pionową.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

 

 

Budynek: Dom Studenta Nr 1, ul. Chodźki 11, 20-093 Lublin

Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie utwardzonego gruntu. W holu zlokalizowana jest czynna całą dobę portiernia.

 

Na parterze znajduje się pokój oraz toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku dostępna jest winda.

 

Na parkingu przy budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

 

 

Budynek: Dom Studenta Nr 2, ul. Chodźki 9, 20-093 Lublin

Wejście do budynku poprzedzone jest podestem, do którego prowadzą 2 stopnie schodowe.

 

W holu zlokalizowana jest czynna całą dobę portiernia.

 

Wejście na piętra budynku możliwe jest wyłącznie za pomocą schodów poprzez drzwi zamykane na elektrozamek, który otwiera portier. W całym budynku na drzwiach zamontowane są samozamykacze.

 

Na parkingu przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

 

 

Budynek: Dom Studenta Nr 4, ul. Chodźki 13 B, 20-093 Lublin

Wejście do budynku zlokalizowane jest od strony hali sportowej. Do wejścia prowadzą 5-stopniowe schody.

 

W holu dostępna jest czynna całą dobę portiernia.

 

W budynku znajdują się 2 klatki schodowe. Do jednej z nich (na parterze) prowadzi podwyższony korytarz (4 stopnie).

 

Na parkingu przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

 

Budynek: Hala sportowo-widowiskowa, ul. Chodźki 15, 20-093 Lublin

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony parkingu zewnętrznego i dostępne z jego poziomu. Przestrzeń daje możliwość do swobodnego poruszania się.

 

W bliskiej odległości od wejścia bocznego do budynku, z poziomu -1, dostępne są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami są oznaczone znakami poziomymi i pionowymi w kolorze niebieskim.

 

W holu głównym zlokalizowana jest czynna całą dobę portiernia.

 

Dostęp do kondygnacji powyżej i poniżej parteru zapewniają dwie ogólnodostępne windy z nagłośnieniem audio.

 

Na każdym poziomie dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Hala wyposażona jest w krzesło ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

 

 

Budynek: Biblioteka Główna, ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin

Wejście dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane jest z tyłu budynku od strony parkingu. Prowadzi ono bezpośrednio do windy. Wejście to wyposażone jest w małą pochylnię.

 

W holu głównym zlokalizowana jest czynna całą dobę portiernia. Dostęp do poszczególnych kondygnacji budynku zapewnia winda.

 

Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku dostępne jest 1 miejsce parkingowe dedykowane tym osobom.

 

Do obiektu można wejść z psem asystującym (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego