BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Informacje udostępniane na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001, Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).


Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art. 10 ust. 2 ww. Ustawy).

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 i 2 ww. Ustawy).


W przypadku odmowy udostępnienia informacji istnieje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące odwołania - art. 17 ust. 1 i 2 ww. Ustawy).

 

 

Jak dostarczyć wniosek?

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 

  • Przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin (z dopiskiem: Redakcja BIP).
  • Złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej UM, Aleje Racławickie 1, pokój nr 8.
  • Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Redakcji BIP: bip@umlub.pl

Pliki do pobrania

wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_bip.pdf

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf

wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej_bip.docx

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc