BIP - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Konkursy

Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
ABM/DWG/1/2021 2021-03-19 Ogłoszenia o naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs ABM/2021/1
POWR.03.05.00 2020-09-15 Konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Uczelnia przyjazna" - program dostępności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla osób z niepełnosprawnościami realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
POWR.03.05.00 2019-06-25 Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, konkurs o numerze POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „UCZELNIA DOSTĘPNA”.
POWR.03.01.00 2018-06-18 Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, konkurs o numerze POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”
POWR.05.01.00 2018-06-11 Konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs o numerze POWR.05.01.00-IP.00-005/18

Aktualne przetargi
1  2  3  4